Euroopa Ülemkogu: Me teeme kõik mis vajalik, et kaitsta oma kodanikke [fr]

COVID-19 - Euroopa Ülemkogu liikmete ühisavaldus*

(Brüssel, 26. märts 2020)

COVID-19 pandeemia on enneolematu väljakutse Euroopale ja kogu maailmale. See nõuab kiiret, otsustavat ja ulatuslikku tegutsemist ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Me teeme kõik mis vajalik, et kaitsta oma kodanikke ja kriisist jagu saada, hoides samal ajal alal meie Euroopa väärtusi ja eluviisi.

Me tunnistame raskusi, mida need meetmed meie kodanikele kaasa toovad ja kiidame neid vastutustundliku käitumise eest. Me avaldame sügavat kaastunnet pandeemia ohvritele ja nende perekondadele. Me tunnustame tervishoiutöötajate pühendumust ja väsimatuid jõupingutusi viiruspuhanguga võitlemisel ning kõigi nende panust, kes osutavad elanikkonnale olulisi teenuseid.

Me teeme ülemaailmse pandeemiaga võitlemisel koostööd rahvusvahelise kogukonna ja meie välispartneritega.

Me jätkame tööd viies tegevussuunas, milles leppisime kokku oma videokonverentsidel 10. ja 17. märtsil 2020, ning teeme kõik, mis on vajalik kriisist jagu saamiseks

Viiruse leviku piiramine

1. Kõik liikmesriigid on võtnud oma terviseametite nõuannete põhjal otsustavaid meetmeid viiruse leviku piiramiseks ja aeglustamiseks. Neid jõupingutusi toetatakse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) suunistega ja komisjoni COVID-19 alase nõuandekogu soovitustega. Vajaduse korral esitatakse täiendavaid suuniseid ja me jätkame arengute jälgimist, kasutades ELi integreeritud korda poliitiliseks reageerimiseks kriisidele (IPCR), mille aktiveeris eesistujariik Horvaatia.

2. Me oleme tugevdanud kontrolli meie välispiiril, kohaldades kooskõlastatult ajutist piirangut mittehädavajaliku ELi reisimise suhtes. Me hindame õigel ajal uuesti olukorda ning otsustame, kas neid meetmeid on vaja pikendada või mitte.

3. Sisepiiridel, kus on kehtestatud ajutine piirikontroll, tagame me isikute ja kaupade puhul sujuva piirihalduse ja säilitame ühtse turu toimimise vastavalt komisjoni 16. märtsi 2020. aasta suunistele kooskõlas Schengeni piirieeskirjadega ning komisjoni suunistele nn rohelise transpordikoridori ellurakendamise kohta. Me käsitleme komisjoni toetusel kiiresti allesjäänud probleeme, mis puudutavad ELi kodanikke, kes on jäänud ELi sisepiiridel lõksu ega saa naasta oma koduriikidesse, ning piiriüleseid töötajaid ja hooajatöötajaid, kes peavad saama jätkata olulise tähtsusega tegevusi, hoides samal ajal ära viiruse edasise leviku. Sama kehtib kaubatarnete ja olulise tähtsusega teenuste osutamise kohta, ükskõik kas maismaad pidi või meritsi või õhu kaudu. Me palume komisjonil anda olukorra kohta aru enne meie järgmist videokonverentsi.

4. Me võitleme resoluutselt väärinfo vastu läbipaistva, õigeaegse ja faktidel põhineva kommunikatsiooniga selle kohta, mida me teeme, tugevdades sel viisil meie ühiskondade vastupanuvõimet. Komisjon ja kõrge esindaja on tegevusse täielikult kaasatud ja nad annavad meie ühistest jõupingutustest aru nõukogule.

Meditsiinivarustuse tagamine

5. Me kutsume komisjoni üles jätkama ja kiirendama jõupingutusi, et aidata tagada meditsiinivarustuse kiire ja piisav pakkumine kogu ELis, mis on kõige suurem prioriteet. Liikmesriigid peaksid tegema selles vallas tihedat koostööd ning andma komisjonile õigel ajal usaldusväärseid andmeid.

6. Komisjon annab koostöös tööstusharuga ülevaate varude seisust, tootmisest ja impordist ning võtab meetmeid olukorra parandamiseks. Komisjon jätkab aktiivselt oma algatustega isikukaitsevahendite, hingamisaparaatide ja testimisvahendite ühishangete korraldamiseks. Me palume komisjonil uurida võimalusi vastavate menetluste kiirendamiseks. Komisjon suurendab vajaduse korral meditsiinivarustuse rescEU strateegilise varu algset eelarvet, sealhulgas intensiivravi, vaktsiinide ja ravimite jaoks.

7. Isikukaitsevahendite ekspordiloa otsuse vastuvõtmine peaks viima igasuguses vormis sisemiste keeldude ja piirangute täieliku ja tegeliku kaotamiseni.

8. Pidades silmas WHO soovitusi, on äärmiselt oluline suurendada kiiresti testimisvõimekust, ning liikmesriigid annavad komisjonile olukorra kohta aru.

Teadusuuringute edendamine

9. Me teeme kõik mis võimalik teadusuuringute toetamiseks, jõupingutuste koordineerimiseks ja koostoimete leidmiseks Euroopa teadus- ja uurimisringkondades, et saada maksimaalset kasu teadusuuringute potentsiaalist kogu liidus. Kokku on võetud 17 projekti, sealhulgas vaktsiine puudutava projekti jaoks kasutusele juba 140 miljonit eurot. Me teeme samuti koostööd oma peamiste partneritega, nagu on märgitud hiljutistes G7 ja G20 avaldustes.

10. Kiiresti tuleb jagada teadusteavet ning teha ELi piires ja ülemaailmselt koostööd seoses väljakutsega töötada nii kiiresti kui võimalik välja vaktsiin ning teha see kättesaadavaks kõikidele abivajajatele, ilma igasuguste geograafiliste takistusteta.Me suurendame sellega seoses oma toetust Euroopa teadusasutustele ja ettevõtetele ja kiirendame sellise toetuse andmist.

11. Me tervitame komisjoni, Euroopa Innovatsiooninõukogu ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupi algatusi anda rahalist toetust COVID-19 haigusele kliiniliseks ja rahvatervisealaseks reageerimiseks.

Sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemine

12. Me oleme täielikult teadlikud COVID-19 kriisi sotsiaal-majanduslike tagajärgede raskusest ning teeme kõik vajaliku, et võtta see väljakutse vastu solidaarselt.

13. Toetame Euroopa Keskpanga võetud otsustavaid meetmeid, et tagada soodsad rahastamistingimused kõigis euroala riikides.

14. Võtame teadmiseks eurorühma edusammud. Käesolevas etapis kutsume eurorühma üles esitama meile ettepanekud kahe nädala jooksul.Need ettepanekud peaksid arvesse võtma COVID-19 šoki pretsedenditut olemust, mis mõjutab kõiki meie riike, ning me kiirendame vastavalt vajadusele oma reageerimist täiendavate meetmetega kaasaval viisil, võttes arvesse olukorra arengut, et reageerimine oleks terviklik.

15. Meie liikmesriigid on võtnud ulatuslikke meetmeid oma majanduse toetuseks ning sotsiaalsete ja tööhõivealaste probleemide leevendamiseks. Kasutame ELi vahendeid, et nende meetmeid vajalikul määral toetada.

16. Liikmesriigid vajavad paindlikkust, et teha kõike, mis on vajalik. Suureks sammuks edasi on komisjoni vastu võetud riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis. Sama kehtib ka üldise vabastusklausli enneolematu kasutamise kohta stabiilsuse ja kasvu pakti raames.

17. Komisjoni ettepanek koroonaviirusega võitlemise investeerimisalgatuse kohta näeb ette 37 miljardi euro eraldamise investeeringuteks ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegeleda kriisi tagajärgedega. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kavandatud muudatuse kohaselt saab ka nimetatud fondi hakata kasutama sellistes rahvatervise hädaolukordades nagu COVID-19 puhang. Jääme ootama nende ettepanekute kiiret vastuvõtmist. Tunneme heameelt komisjoni valmisoleku üle täiendavalt suurendada paindlikkust ja finantsvõimendust ELi vahendite kasutamisel.

18. Tunnustame ka EIP grupi panust vahendite mobiliseerimisel Euroopa ettevõtjatele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavateks pangatagatisteks ning neisse ettevõtjatesse investeerimiseks, sealhulgas ELi eelarve kasutamise kaudu. Kutsume rahandusministreid üles uurima viivitamata võimalusi EIP grupi poolse koroonaviirusele reageerimise üldiseks suurendamiseks.

19. Peame tervitatavaks komisjoni suuniseid välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute kohta ja kutsume liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed, et kaitsta strateegilisi varasid ja tehnoloogiat selliste välisinvesteeringute eest, mis võivad ohustada õiguspäraseid avaliku poliitika eesmärke. See annab panuse ELi strateegilisse autonoomiasse nii kriisi ajal kui ka pärast seda.

20. COVID-19 pandeemia mõjutab inimesi ja ühiskondi kogu maailmas ning sellel on pikaajaline mõju ülemaailmsele majandusele ja kaubandusele. EL pühendub pandeemia ja selle tagajärgede käsitlemisel rahvusvahelisele koostööle ja mitmepoolsetele lahendustele. EL teeb kõik endast oleneva, et aidata riikidel ja kogukondadel COVID-19 kriisiga toime tulla. Samuti teeb ta kõik endast oleneva, et tugevdada ülemaailmsete integreeritud väärtus- ja tarneahelate kestlikkust, neid vajaduse korral kohandada ning leevendada selle kriisi negatiivset sotsiaal-majanduslikku mõju.

Kolmandatesse riikidesse lõksu jäänud kodanikud

21. Me suurendame kõrge esindaja ja komisjoni aktiivsel toetusel veelgi oma jõupingutusi tagamaks, et kolmandatesse riikidesse lõksu jäänud ELi kodanikud, kes soovivad koju pöörduda, saaksid seda teha. Komisjon esitab piirihaldussuuniste addendum’i, et hõlbustada tagasi pöörduvate ELi kodanike transiidikorraldust.

22. Euroopa välisteenistus on loonud konsulaarrakkerühma. Tagatud on tihe koostöö komisjoni ja liikmesriikidega. Komisjoni hallatav hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus (ERCC) toetab kodumaale tagasipöördumiseks tehtavaid jõupingutusi liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu, millele tuleks anda vajalikud vahendid.

Praegu on vaja kiireloomuliselt võidelda koroonaviiruse pandeemiaga ja selle koheste tagajärgedega. Siiski peaksime hakkama ette valmistama meetmeid, mis on vajalikud meie ühiskonna ja majanduse normaalse toimimise ning jätkusuutliku majanduskasvu taastamiseks, muu hulgas integreerides rohelisele majandusele ülemineku ja digiülemineku ning võttes arvesse kõiki kriisist saadud õppetunde. Selleks on vaja kriisist koordineeritud väljumise strateegiat, põhjalikku majanduse elavdamise kava ja enneolematuid investeeringuid. Me kutsume komisjoni presidenti ja Euroopa Ülemkogu eesistujat – konsulteerides teiste institutsioonidega, eelkõige EKPga – üles alustama tööd teekaardiga, millele on lisatud tegevuskava.

Samuti peame tegema praegusest kriisist kõik vajalikud järeldused ning alustama arutelu meie ühiskonna vastupanuvõime üle selliste sündmuste korral. Sellega seoses on kätte jõudnud aeg kehtestada ELis ambitsioonikam ja laiaulatuslikum kriisiohjesüsteem. Palume komisjonil esitada sellega seoses ettepanekud.

— -

Laienemine

Me kinnitame nõukogu 25. märtsi 2020. aasta järeldused laienemise ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi kohta.

Maavärin Horvaatias

Väljendame oma sügavaimat kaastunnet eesistujariik Horvaatiale ja sealsetele elanikele ning oleme valmis neid abistama hiljutise maavärina tagajärgedega toimetulemisel.

Olukord ELi välispiiridel

Väljendame oma muret seoses olukorraga Kreeka-Türgi piiril ning täielikku solidaarsust Kreekaga, samuti Bulgaaria ja Küprose ning teiste samalaadselt mõjutatud liikmesriikidega, sealhulgas nende jõupingutustes ELi välispiiride haldamisel

* eestikeelne tõlge Euroopa Ülemkogu kodulehelt

avaldatud 30/03/2020

ülesse