Prantsuse Vabariigi presidendi hr Jacques CHIRAC’i kiri Eesti Vabariigi presidendile hr Toomas Hendrik ILVES’ele seoses Pariisi keskkonnakonverentsiga (2. ja 3. veebruar 2007)

Härra President

Maailma ökoloogilise olukorra tõsidus nõuab laiaulatuslikku mobilisatsiooni. Muidugi võeti endale Rio de Janeiro ja Johannesburgi tippkohtumisi silmas pidades teatud kohustused, kuid rahvusvahelise üldsuse tegevs ei vasta selle küsimuse tõsidusastmele, kusjuures tegevusetuse hind saab olema mõõtmatu.

Taolise olukorra ees lasub vastutus kõigil.

Kõigepealt tööstusriikidel, suurimatel loodusressursside tarbijail ning peamistel saastajatel, kes peavad kasutusele võtma uued tootmis- ja tarbimisviisid. Seejärel kiirelt arenevatel maadel, kelle majanduslik tähtsus suureneb, ning kes peavad samuti enda kanda võtma oma osa keskkonnaalastest kohustustest. Lõpuks kõige vaesematel maadel, kes seisavad vastakuti suure demograafilise survega, ning keda tuleb sellega kohanemiseks aidata.

Samas lasub vastutus ka meie ühiskonna õlgadel, kuna edu võtmeks on igaühe mobiliseerimine uue, meie eluviisi keskkonnaalastest mõjudest teadliku kodakondsuse vaimus.

Seega tuleb ülemaailmset keskkonnateadlikkust levitada kõigil neil – teadlastel, ettevõtjatel, poliitikutel, kodanikel – kes on otsustanud status quo’st loobuda, ning kes on valmis ökoloogilist muutust käivitama. Just taolise pioneerrühma loomiseks otsustasin 2. ja 3. veebruaril 2007, vahetult pärast valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (GIEC – Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) kokkusaamist Pariisis korraldada ühe konverentsi. Sellest on kutsutud osa võtma oma tegutsemistahet väljendanud kõige kõrgemad rahvusvahelised õigussubjektsused.

Tean Teie isiklikust ning Teie riigi seotusest keskkonnaalase tegevuse ning ÜRO keskkonnaprogrammiga. Just seetõttu on mul eriti hea meel kutsuda Teie valitsust üles saatma oma esindajat sellele 2. ja 3. veebruaril 2007 toimuvale konverentsile.

Panen Teile ette võtta Pariisis osa ühisest arutelust keskkonna – olgu siis tegemist kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, looduslike veevarude kahanemise või saastega – ning tegevuse eelissuundade teemadel, milleks on näiteks rahvusvaheliste keskkonnaalaste institutsioonide kiireloomuline tugevdamine.

Tänades Teid ette Teid sellel sündmusel esindava isiku nime teatamise eest, palun Teil, härra President, vastu võtta minu sügavaim lugupidamine.

Austuse ja sõbralike soovidega,

Jacques CHIRAC

avaldatud 22/02/2007

ülesse